Tekniska kommittéer inom bygg och anläggning

Byggsektorn är en av de största industrisektorerna i Sverige och Europa, sektorn bidrar till drygt 10 procent av bruttonationalprodukten.

Byggnadsverk representerar också stora värden att förvalta. Standarder inom ämnesområdet bygg hanterar lagstadgade säkerhets- och funktionskrav och hur de kan uppfyllas. Den europeiska Byggproduktförordningen reglerar hur byggprodukters egenskaper ska provas, deklareras och märkas.

Visa mer/mindre

Harmoniserade standarder

Harmoniserade produktstandarder med tillhörande provningsmetoder gör det möjligt för tillverkare att ta fram prestandadeklarationer och CE-märka byggprodukter och på så sätt få tillgång till EU:s inre marknad.

Standarder för ett gemensamt tekniskt språk och informationshantering i byggprocessen är viktiga för att sektorn ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Byggnaders energiförbrukning

Byggnader står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen med tillhörande utsläpp av växthusgaser. För att minska påverkan från sektorn kan standarder som hanterar hållbarhetsfrågor och värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd användas. Ny standardisering inom cirkulär ekonomi i byggsektorn är också på gång.

Läs mer om standarder inom området Bygg.