Rent vatten och avfallshantering

Globalt går över 80% av det avloppsvatten som genereras av samhället tillbaka in i ekosystemet utan att renas eller återanvändas. Dessutom har cirka 40% av världens befolkning inte tillräckligt med vatten för att täcka sina behov. Urbanisering och klimatförändringarna kommer sannolikt att medföra ytterligare utmaningar.

From the perspective of looking out from a cave, you see a thin waterfall

SIS och ISO har standarder för vattenhantering som innefattar avloppsvatten- och avloppssystem, återanvändning av vatten, effektiv bevattning, övervakning av vattenfotavtryck och tjänster relaterade till dricksvattenförsörjningssystem. Till exempel:

  • ISO 46001 ger vägledning om ledningssystem för vatteneffektivitet.
  • ISO 14046 specificerar principer, krav och riktlinjer för vattenfotavtryck.
  • ISO 16075 ger rekommendationer angående användning av avloppsvatten för bevattningsprojekt.
  • ISO 24511 ger riktlinjer för drift av reningsverk för avloppsvatten och för bedömning av avloppsvattentjänster medan ISO 24512 gör detsamma för dricksvatten.

De flesta utvecklingsländer saknar också lämplig behandlingsteknik och bortskaffningssystem för avfall. Låg insamlingstäckning, brist på transporttjänster och brist på lämpliga behandlingsmetoder och avfallsanläggningar leder ofta till vatten-, land- och luftföroreningar, vilket riskerar människors hälsa och miljön.

  • ISO 14001 ger vägledning och ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera avfall som inkluderar klassificering av avfall, lagring, märkning, transport och bortskaffande.
  • ISO 15270 ger vägledning för återvinning av plastavfall.

SIS har implementerat ett projekt i Bolivia som stödde den nationella standardiseringsorganisationen IBNORCA med att utveckla vattenreningsrelaterade standarder och att främja användning av dessa i vattenreningsverk.

Läs mer om våra pågående och nyligen avslutade projekt >>