Rapport: Makroekonomiska fördelar med standardisering

Standarder driver både produktivitet och internationell handel. En rapport från Menon Economics (2023), beställd av de sex standardiseringsorganen i de nordiska länderna och Nederländerna, analyserar hur standardisering är relaterat till produktivitet och handel.

Standarder har ökat arbetsproduktiviteten med 25% under de senaste femtio åren, vilket har drivit en anmärkningsvärd produktivitetstillväxt i de nordiska länderna och Nederländerna. Sedan 1970 genererar varje anställd nu mer än dubbelt så mycket produktion och standardisering svarar för 25% av denna produktivitetsökning. Om takten i standardiseringsarbetet fortsätter, uppskattas det bidra till en årlig ökning av de sex ländernas totala BNP på 2,6 miljarder euro, eller 100 euro per anställd.

Standarder har bidragit med cirka 9% av den totala exporttillväxten från 1995 till 2019. Ökad export genererar sysselsättning, förbättrar produktiviteten och finansierar import, vilket främjar ännu större internationell handel. 

Fem huvudmekanismer förklarar hur standarder ökar produktiviteten enligt ekonomisk teori, undersökningar och makroekonomiska modeller:

  1. Standarder förenklar och effektiviserar interaktioner mellan produkter, system och organisationer. Genom att etablera en konsensus bland intressenter elimineras behovet av flera processer, vilket resulterar i en enhetlig och effektiv värdekedja.
  2. Standarder förbättrar kvalitetssäkringen genom att fastställa specifika krav och tekniska specifikationer för produkter, tjänster och processer. Standarder främjar bästa praxis, säkerställer konsekvent kvalitet, underlättar validering och minskar behovet av ytterligare kvalitetskontroller samt minimerar risken för fel.
  3. Standarder ökar konkurrensen genom att jämna ut spelplanen. Standarder ger överkomlig tillgång till de bästa tekniska lösningarna, möjliggör kostnadseffektiv spridning av teknisk kunskap och bygger förtroende för nya aktörer.
  4. Standarder ökar innovationen genom att erbjuda en gemensam plattform för företag och organisationer att bygga på, vilket minskar behovet av att återskapa befintlig kunskap. Att utveckla standarder främjar också innovation genom att samla experter och främja marknadsdrivna lösningar.
  5. Standarder ger marknadstillträde och driver därigenom internationell handel genom att öka kompatibiliteten, minska transaktionskostnaderna och fungera som en kvalitetsstämpel.

Standardisering tjänar också syften bortom produktivitet, inklusive hälsa, säkerhet och konsument- och miljöskydd. Menon konstaterar att regleringar som hänvisar till standarder oftast är mindre strikta än regleringar som inte gör det, vilket gör att branschspecifika standarder gör det möjligt för regleringsmyndigheter att undvika hinder och ineffektiviteter.

Standarder skapar betydande positiva externa effekter och bör uppmuntras. Genom att standardisera sina produkter och tjänster skapar företag betydande fördelar för sina kunder utöver vad de själva tjänar på. Att främja ytterligare standardisering skulle gynna samhället som helhet.


Macroeconomic benefits of standardisation - Evidence from six Northern European countries

Läs rapporten i sin helhet här >