CE-märkning

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Vad betyder CE-märkning?
Hur ska CE-märket se ut?
Hur kontrolleras och följs CE-märkningen upp?
Vilka produkter kan CE-märkas?
Vem certifierar och CE-märker?

Vad betyder CE-märkning?

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med för produkten aktuell EU-lagstiftning.

Uppfyllda krav för hälsa, miljö och säkerhet

För många produkter behövs en CE-märkning för att få säljas inom Europeiska unionen (EU). Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera krav i EU-lagstiftningen. Dessa krav anges antingen i EU-direktiv, som överförs till svenska regler genom så kallat införlivande, eller i EU-förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsländerna.

Försäkran om överensstämmelse

Till en CE-märkt vara hör också en "försäkran om överensstämmelse", det är ett dokument där tillverkaren eller importören försäkrar att varan överensstämmer med kraven i den berörda EU-lagstiftningen. För produkter som anses särskilt riskfyllda eller behöver provas krävs att tillverkaren anlitar ett eller flera oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmälda organ. Dessa organ är kompetensbedömda och erkända av EU:s medlemsstater att utföra provning, certifiering och kontroll.

Försäkran om överensstämelse är däremot inte ett krav för alla produktgrupper. För exempelvis byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard krävs det att du upprättar en prestandadeklaration samt CE-märkning för att få säljas. Det är byggproduktförordningen (305/2011/EU) som anger vilken information som ska finnas med i prestandadeklarationen.

Läs mer om CE-märkning av byggprodukter på Boverkets hemsida.

Olika direktiv inom olika områden

Det har tagits fram ett 20-tal direktiv av EU, för tillsynen av dessa svarar Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Läkemedelsverket. För att hitta direktivet som berör ditt område, klicka här.

Bakgrunden till CE-märkning

CE-märket infördes i början på 1990. Det var ett sätt för alla tillverkare att visa att deras produkt överensstämmer med de krav som EU-lagstiftningen ställer.

Hur ska CE-märket se ut?

Själva CE-märket ska ha en enhetlig form. För tredjepartskontrollerade produkter ska märket kompletteras med identifikationsnummer för det anmälda organ som utfört kontrollen.

CE-märkets utseende, i varje enskilt fall, framgår av direktivet.

Ladda ner: pdf-fil 

En tillverkare eller importör kan ta fram märket själv. Märket ska vara distinkt utformat, överensstämma med orginalet och vara beständigt. Storleken på märket avgörs av produktens storlek, men bör inte vara mindre än 5 mm. Märket eller inskriptioner som kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Andra certifieringsmärken

Vid märkning av produkt kan du använda CE-märket tillsammans med andra märken. Till exempel kan en logotyp eller ett kvalitetsmärke stå tillsammans med CE-märket på produkten. CE-märkningen innebär inte att de certifieringsmärken som hittills använts, till exempel S-märket försvinner. De kommer att leva kvar som frivilliga märken. Exempel på märkning som ligger utanför direktivens krav är miljömärkningen.

Marknadstillträde, kontroll och förbud

En produkt som ska ut på marknaden ska uppfylla god säkerhetsteknisk praxis. Normalt sker detta genom att kraven i relevant standard uppfylls. Detta bör dokumenteras genom försäkran, tekniskt underlag och slutligen CE-märkning av produkten.

Marknadskontroll

Med marknadskontroll menas att myndigheten kontrollerar produkterna när de väl finns ute på markanden. Myndigheten kontrollerar att produkten uppfyller de krav som gäller och vidtar åtgärder om produkterna inte gör det.

Övrigt

En huvudregel inom EU är att en produkt som lagligen säljs inom ett EU-land, fritt ska kunna marknadsföras i de övriga länderna. För de flesta produkter räcker det med en försäkran om överensstämmelse för att produkten ska anses uppfylla kraven medan det i andra fall är nödvändigt att få en bedömning av en tredje part (provnings- eller certifieringsorgan).

Säljförbud

Ansvaret för en varas säkerhet ligger på tillverkare och importörer. En produkt kan förbjudas att släppas ut på marknaden om det är så att den inte är säker utan kan orsaka ohälsa och olycksfall.

Varningsinformation och produktåterkallelse

Om det finns en särskild risk kan leverantören åläggas att lämna varningsinformation eller återkalla en produkt. Ett sådant föreläggande skall förenas med vite. Varningsinformation ska lämnas av leverantören till de som innehar produkten och den ska lämnas så att den kommer till de berördas kännedom, genom direkta meddelanden, annonser eller annan typ av marknadsföring.

En produktåterkallelse gäller alla exemplar av produkten. Det kan innebära att leverantören avhjälper felet som skaderisken gäller, att leverantören tar tillbaka varan och levererar en annan, felfri, vara av samma eller motsvarande slag eller att leverantören tar tillbaka varan och lämnar ersättning för den.

Åtalsanmälan

Brott mot regler om märkning eller annan produktinformation, provning och kontroll eller regler om tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gällande krav för tekniska anordningar är direkt straffsanktionerade och skall lämnas till åklagare för prövning.

Vilka produkter kan CE-märkas?

Exempel på produktområden CE-märkning

Bedömning och hantering av omgivningsbuller (2002/49/EG)
Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Byggnaders energiprestanda (2010/31/EU)
Ansvarig myndighet är Boverket.

Byggprodukter (305/2011/EU)
Ansvarig myndighet är Boverket.

Elektromagnetisk kompatibilitet EMCD (2014/30/EU)
Ansvarig myndighet är Elsäkerhetsverket.

Energimärkning (2017/1369/EU)
Ansvarig myndighet är Boverket.

Explosiva varor för civilt bruk (2014/28/EU)
Ansvarig myndighet är MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Fritidsbåtar och vattenskotrar (2013/53/EU)
Ansvarig myndighet är Transportstyrelsen.

Gasapparater (2016/426/EU)
Ansvarig myndighet är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Leksaker (2009/48/EG)
Ansvarig myndighet är Konsumentverket.

Lågspänning (2014/35/EU)
Ansvarig myndighet är Elsäkerhetsverket.

Maskinsäkerhet (2006/42/EG)
Ansvarig myndighet är Arbetsmiljöverket.

Medicintekniska produkter - In vitro diagnostik (2017/746/EU)
Ansvarig myndighet är Läkemedelsverket.

Medicintekniska produkter (2017/745/EU)
Ansvarig myndighet är Läkemedelsverket.

Personlig skyddsutrustning (2016/425/EU)
Ansvarig myndighet är Arbetsmiljöverket/Konsumentverket.

Radioutrustning (2014/53/EU)
Ansvarig myndighet är Post- och Telestyrelsen.

Tryckbärande anordningar (2014/68/EU)
Ansvarig myndighet är Arbetsmiljöverket.

Utrustning och system i explosionsfarliga omgivningar, ATEX, (2014/34/EU)
Ansvarig myndighet är Arbetsmiljöverket/Elsäkerhetsverket

Värmepannor (2015/1187/EU)

Vem certifierar och CE-märker?

Att certifiera personer, sitt ledningssystem eller sina produkter innebär att organisationen låter en utomstående, neutral part granska och bedöma om de uppfyller de krav som finns i respektive kravstandard.

Hos SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, kan du ta reda på vilka som kan utfärda certifikat inom ditt verksamhetsområde. 

CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning hör till de produktgrupper som omfattas av märkningen. SIS arbetar inte med CE-märkning, kontakta Konsumentverket för mer information. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Till toppen


Utbildningar inom CE-märkning

En man i skyddskläder och reflexväst inspekterar en maskinens säkerhet.

Vad krävs för att CE-märka?

Våra utbildningar återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. 

CE-märke

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven.

CEDOC – enkel väg till CE-märkning

CEDOC är ett digitalt verktyg för riskbedömning av maskiner och arbetsutrustning enligt föreskrifterna AFS 2008:3 samt AFS 2006:4. 

Läs mer om vilken licens som passar din verksamhet bäst och prova en kostnadsfri demoversion i 30 dagar.