Verksamhetsutveckling

Kvinna som visualiserar en organisationstruktur på en svart krittavla.
Verksamhetsutveckling handlar om att bättre leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt – för att i slutändan nå uppsatta mål.

Det brukar innefatta en organisations policy, mål, processer, aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier samt uppföljning.

Ledningssystem är kraftfulla verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt vissa fastställda policyer och rutiner, och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.  

Exempel på ledningssystem för verksamhetsutveckling:

Verksamhetsutveckling med ISO 9001 och andra ledningssystem

ISO 9001 och ISO 14001 är kraftfulla verktyg för hållbar verksamhetsutveckling. Dessa ledningssystem handlar om att arbeta systematiskt med till exempel kvalitet, miljö, informationssäkerhet, innovation eller dylikt, och sätta upp mål och få alla i organisationen att arbeta mot dem.

För mer information om standarder för ledningssystem, guider och artiklar om verksamhetsutveckling kan du hitta nedan.