3. Termer och definitioner

 

Fråga:
Definition av bindande krav
Har begreppet “bindande krav” samma innebörd som den tidigare frasen “legala och andra krav”?

Svar:
Ja. Avsnitt A.3 förtydligar begreppet på följande vis: ”Frasen ”bindande krav” ersätter frasen ”lagkrav och andra krav som organisationen berörs av”, som använts i den föregående utgåvan av denna standard. Syftet med denna nya term avviker inte från den föregående utgåvans.

 

Fråga:
Definition av "risk och möjlighet"
ISO 14001:2015 tycks vara tvetydigt vad gäller om termen “risk” bara har en negativ innebörd eller kan ha både negativ och positiv innebörd. Definitionen av “risk” (3.2.10) slår fast att risk kan vara positiv eller negativ medan definitionen av “risker och möjligheter” (3.2.11) indikerar att risker alltid är negativa och möjligheter alltid positiva. Kan en organisation bestämma själv om man vill använda termen “risk” i sitt miljöledningssystem som enbart ett negativt koncept eller både som negativt och positivt koncept?

Svar:
Ja. ISO 14001 ställer krav på att en organisation identifierar och hanterar både potentiella negativa och potentiella positiva osäkerhetseffekter men organisationen kan själv välja vilken terminologi den vill använda för dessa koncept. Varje organisation får själv bestämma om den vill använda termen “risk” för att fånga upp potentiella negativa osäkerhetseffekter och termen “möjligheter” för att fånga upp potentiella positiva osäkerhetseffekter, eller använda termen “risk” för att täcka både potentiella negativa och potentiella positiva osäkerhetsfaktorer. Som det står i Annex A.2. finns det inget krav att i dokumentationen av sitt miljöledningssystem tillämpa terminologin som används i standarden, eller att byta ut termer som organisationen använder mot standardens termer. När organisationen bestämmer vilka termer den ska använda bör den vara medveten om att även om definitionerna av “risk” (3.2.10) och “risker och möjligheter” (3.2.11) innebär olika förklaring av innebörden av riskbegreppet, används bara termen “risker och möjligheter” i de avsnitt i standarden som innehåller krav.

 

Fråga:
Definition av utkontraktering

I not 1 till definitionen 3.3.4 "utkontraktering", står det "utanför ledningssystems omfattning". Ska det tolkas som " utanför miljöledningens omfattning"?

Svar:
Ja. Avsikten med definitionen av "outsourcing/utkontraktering " i ISO 14001: 2015 är att täcka situationer där en process eller funktion som ligger inom miljöledningssystemets omfattning utförs av en organisation som ligger utanför organisationsgränserna för miljöledningssystemet som bestämts av organisationen. Definitionen är inte avsedd för att ta fram processer eller funktioner som ligger utanför miljöledningens omfattning som fastställts av organisationen.

 

Fråga:
Definition av "utkontrakterad process"
Vad är en utkontrakterad process? Är alla processer och tjänster som utförs av en extern leverantör en utkontrakterad process?

Svar:
"ISO 14001:2015 definierar en utkontraktering som att ”anlita en extern organisation för att genomföra en del av en organisations funktion eller process” (se avsnitt 3.3.4). En process eller tjänst från en extern leverantör är inte nödvändigtvis en utkontrakterad process. Utkontrakterade processer kan ses som en delmängd av dessa processer eller tjänster från externa leverantörer. Kriterier som en organisation kan använda för att särskilja utkontrakterade processer från andra processer och tjänster beskrivs i avsnitt Annex A.8.1, där det står att ”En utkontrakterad (outsourcad) process är en som uppfyller allt nedanstående:
— den omfattas av miljöledningssystemet;
— den är integrerad i organisationens funktion;
— den behövs för att miljöledningssystemet ska uppnå avsedda resultat;
— ansvaret för överensstämmelse med kraven kvarstår hos organisationen;
— organisationen och den externa leverantören har en sådan relation att intressenter uppfattar processen som utförd av organisationen."


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Ett finger som pekar på en bubbla bland grönska

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv