Acceptansnivå på uppfyllelse av krav

Det kan visa sig vid mätning, att det finns brister eller övertaligheter i data, hur noga produktionsprocessen än har varit. Det kan bero på flera saker, t.ex. ledtider, instruktioner men också på den mänskliga faktorn.

För att kunna beskriva för användarna hur pass bra produktionsprocessen fungerar uttrycks det i standarden med acceptansnivåer för hur stora avvikelser man kan ha från kravet. Användarna kan då bedöma om nivån på avvikelser från kravet är acceptabel för deras ändamål.

Acceptansnivån blir en tolerans för processen, d.v.s. inom vilka ramar produktionen får variera och ändå anses som tillräckligt bra, d.v.s. att kravet kan anses uppfyllt.

Detta kallas inom kvalitetsvärlden för statistisk processtyrning, d.v.s. förmågan hos en process att producera enheter med mått inom toleransgränserna.