Standardutveckling · SIS/TK 555

Naturvärdesinventering

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering. Den första svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000 (NVI-standarden), publicerades 2014. Den här äldre utgåvan upphävdes i samband med att en ny reviderad version publicerades i maj 2023.

Standarden förenklar vid upphandlingar och granskning av naturvärdesinventeringar. Myndigheter som till exempel Trafikverket, länsstyrelser,  kommuner och även stora företag beställer inventeringar enligt SS 199000. Användningen har ökat snabbt sedan standarden publicerades 2014, uppskattningsvis görs ca 1000 NVI per år.  Målgrupp för denna standard är de som beställer, utför och granskar naturvärdesinventeringar, till exempel kommunekologer, naturvårdshandläggare, miljöplanerare, miljökonsulter, miljösamordnare med flera.

Aktuellt

Stöd för tillämpning av SIS/TS 199002, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation med lista för biotopbestämning

Med stöd av Naturvårdsverket har SIS-kommittén Naturvärdesinventering utvecklat ett verktyg som underlättar tillämpning av SIS/TS 199002.

Stödverktyget består av geopackagemall med tillhörande Excelfil med förklaringar. För att ladda ner geopackagemallen krävs att du har tillgång till ett GIS-program som kan hantera formatet geopackage.

För att tillämpa geopackagemallen krävs dessutom att du har tillgång till SIS/TS 199002 och du bör ha tillgång till SS 199000:2023 för att förstå sammanhangen.

Excelfilen avser att beskriva hur geopackagemallen ska och bör användas utifrån tolkning av SIS/TS 199002. De förklaringar och förtydligande som finns i excelfilen innebär däremot inga nya krav, förändrade krav eller att några krav utgår.

SIS erbjuder utbildningar i syfte att underlätta förståelsen för SIS/TS 199002. Utbildningen omfattar hur geopackagemallen är avsedd att användas, samt hur en användare själv kan anpassa sin GIS-applikation.

Felaktigheter i excelfil ”NVI Geopackage beskrivning” har rättats till, en reviderad version (2024-04-20) finns tillgänglig nu. Ändringarna berör flik SarskSkyddsvTrad_yta och Naturvardestrad_yta. Röd text nedan är nya formuleringar.

stamomkrets

ej tillämpbart

 

taxon_svenskt namn

antingen svenskt eller vetenskapligt
namn är krav, flera olika arter kan anges

taxon_vetenskapligt namn

antingen svenskt eller vetenskapligt
namn är krav, flera olika arter kan anges

 

trädstatus

ej tillämpbart

 

trädvitalitet

ej tillämpbart

 

Om ni upptäcker några felaktigheter i geopackagemallen eller excelfilen skicka dessa till lorena.olivares@sis.se. Kommittén kommer att följa upp mallen regelbundet med syfte att och avgöra om något behöver rättas.

Om övergångstid vid införande av nya utgåvor av svensk standard

I samband med att den nya SS 199000 publicerades den 3 maj 2023 upphävdes den första utgåvan från 2014. Den här äldre utgåva kommer att finnas kvar till försäljning på SIS hemsida, den markeras med status upphävd.

Det kommer att bli en period då både den gamla och den nya utgåvan används. Det SIS rekommenderar är att upphandlande myndighet eller annan beställare anger vilken utgåva det är som ska användas.

SIS kan inte föreskriva vilken utgåva som ska användas ute på marknaden, dvs. om någon väljer att tillämpa en upphävd utgåva så har SIS ingen åsikt om detta. Frågor om vilken utgåva som ska tillämpas bör ställas till berörd myndighet eller, i en kontraktssituation, beställaren.

I samband med att den nya utgåvan av SS 199000 publicerades upphävdes  även SIS/TR 199001.2014 Naturvärdesinventering (NVI) - Komplement till SS 199000.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS kommitté för naturvärdesinventering om du vill träffa andra som arbetar inom området, fördjupa din kompetens och bidra till vidareutveckling av kommande utgåvor av SS 199000 och SIS/TR 199001. Fördelarna med att delta kan vara många, däribland möjligheten att:

  • Påverka innehållet i uppdateringar och utveckling av standarder
  • Få tillgång till den senaste informationen inom projektet
  • Delta på nationella möten som hålls kontinuerligt för information och diskussion
  • Få tillgång till expertis och nätverk inom området

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 2 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 555/AG 02, Redaktionsgrupp
Deltagare 8 företag och organisationer
Calluna AB, Nacka
Ecogain AB, Umeå
Ekologigruppen Ekoplan AB, Stockholm
Naturcentrum AB, Stenungsund
Naturvårdsverket, Stockholm
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
WSP Sverige AB, Uppsala
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Anläggningsarbete Allmänt (93.010)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Länk till stöd för tillämpning av SIS/TS 199002

Utbildningar

SIS Upphandlingsstöd

SIS Upphandlingsstöd är en onlinetjänst som gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.

Läs mer >

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Johan Rydlöv
Ordförande
Trafikverket