Från jord till bord, från grep till gaffel – säker livsmedelshantering med standarden ISO 22000.

ISO 22000 – ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Konsekvenser för osäkert livsmedel kan vara allvarliga. Den internationella standarden ISO 22000 är ett verktyg för organisationer som hanterar livsmedel att identifiera och förebygga hälsofaror. Eftersom dagens livsmedelsprodukter ständigt korsar nationsgränser behövs en internationell standard för att garantera säkerheten i den globala livsmedelsförsörjningen.

Vad är ISO 22000?

ISO 22000 är en internationell ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet. Den kan användas av alla företag som hanterar livsmedel; till exempel foder- och primärproducenter, tillverkare av ingredienser och färdiga livsmedel, detaljhandel och cateringföretag. Standarden hjälper företag att identifiera, förebygga och minska livsmedelsburna faror genom hela livsmedels- och foderkedjorna.

I juni 2018 publicerades en ny utgåva av ISO 22000. Ledningssystemstandarden finns idag översatt och fastställd som svensk standard, SS-EN ISO 22000:2019 där SIS tekniska kommitté SIS/TK 435, Livsmedel och foder har varit med i revideringen av standarden.

Kraven i ISO 22000

ISO 22000 anger krav som beskriver hur företag ska göra för att implementera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Genom att certifiera sig mot ISO 22000 visar företag att de uppfyller kraven och systematiskt styr och dokumenterar sitt kvalitets- och säkerhetsarbete.

Övergången från ISO 22000:2005 till ISO 22000:2018

ISO 22000:2019 upphäver och ersätter ISO 22000:2005. Organisationer som är certifierade enligt den äldre utgåvan har tre år från datum för offentliggörande till övergång till den nya versionen. Några exempel på förbättringar i den nya utgåvan är:

  • Antagandet av "High Level Structure" som innebär en gemensam struktur för ISO-ledningssystemstandarder och gör dem lättare att kombinera.
  • Ett nytt riskperspektiv som ett viktigt begrepp inom livsmedelsbranschen, som skiljer mellan risker på operativ nivå med ledningsnivå.
  • Starka kopplingar till Codex regelverk Codex Alimentarius.

Certifiering enligt ISO 22000

För att bli certifierad enligt ISO 22000 krävs först och främst ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. På en global marknad blir certifiering ett bevis på att din organisations livsmedelssäkerhet håller måttet. Som kund till en ISO 22000-certifieriad organisation vet du att din leverantör uppfyller kraven för en säker livsmedelsproduktion.

Här kan du läsa mer om certifiering.

SIS tekniska kommitté för livsmedelssäkerhet
Visa alla