EMIL-standarden för utbildningsanordnare

EMIL-standarden beskriver ett utbildningserbjudande som kan ges på olika sätt och vid olika tillfällen av en utbildningsanordnare. Standarden är generell och passar för alla utbildningserbjudanden inom alla skol-/utbildningsformer och nivåer, från grundskola till universitet och högskola.

Skolans_digitalisering_TK-sida.jpg

Standarden syftar till att strukturera information där informationen i sig vänder sig till den som vill börja studera och ska underlätta vid val av utbildning och utbildningsanordnare. Den används också av till exempel studie- och yrkesvägledare i arbetet med sökande.

Målgrupp

 • De som vill sprida information om sitt utbildningsutbud. Det kan vara enskilda utbildningsanordnare, myndigheter eller organisationer.
 • De som vill hämta information för att bygga en tjänst, till exempel en webbaserad söktjänst för att söka efter utbildningar vilket kan vara myndigheter, organisationer eller privata aktörer.

EMIL-samarbetet

Standarden SS10700:2013 (EMIL-standarden) används som grund för EMIL samarbetet och innebär en för flera intressenter gemensam överenskommelse för kodning av utbildningserbjudanden. Standarden specificerar en grundläggande struktur och utifrån den måste överenskommelser om värdeförråd och tillägg göras som kan vara av gemensamt intresse eller angå en specifik intressent. I praktiken innebär detta att dokument och XML-scheman måste förvaltas och publiceras på ett kontrollerat sätt.

Standarden

Filpaket

 • Aktuellt Filpaket EMIL2 – senast uppdaterad 2023-06-29 . Se dokumenterade förändringar i dokumentet EMIL2changes.txt 

Äldre versioner av filpaketet har arkiverats.

Värdeförråd

Här finns ytterligare information för uppgiftslämnare till Folkhögskolornas serviceorganisation FSO, Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet.

Här hittar du ämnesvokabulärer, examina och nyckelord.

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO :

Myndigheten för yrkeshögskolan:

Universitets- och högskolerådet:

SUSA-navet 

Mer information om SUSA-navet finns här

Länk till SUSA-navet: https://susanavet2.skolverket.se/#/api/  

Ansvar för förvaltning och utveckling av standarden

EMIL hålls ihop av Svenska institutet för standarder, SIS men flera organisationer deltar i arbetet med att förvalta och utveckla EMIL- standarden och tillhörande material inom EMIL-samarbetet.

Vi är EMIL idag:

 • Arbetsförmedlingen
 • Educations media group
 • IST AB
 • Ladokkonsortiet
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Skolverket
 • Sveriges folkhögskolor
 • Universitets- och högskolerådet

SIS tekniska kommitté 450 Informationshantering inom utbildningssektorn ansvarar för standarden. Läs mer på kommitténs hemsida >>


Kontakt

För mer information och kontaktuppgifter se ansvarig teknisk kommittée.

SIS/TK 450, Informationshantering inom utbildningssektorn

Utbildningsanordnare - så når ni ut med era utbildningar

Vill ni att ert utbud av utbildningar ska nå ut till alla potentiella studerande?

Det gör ni genom att vara med i EMIL-samarbetet

Läs mer här

Information om EMIL_SIS.pdf

Nyheter inom EMIL

Uppdaterad version av Folkhögskolornas kurskoder

Från och med 1 december finns en uppdaterad version av Folkhögskolornas kurskoder tillgäglig på EMIL hemsidan. Se under rubriken "Värdeföråd". 

EMIL ses över 

Det pågår ett arbete med en översyn av både EMIL-standarden och övrig information inom EMIL-samarbetet. 

Markdown i filer från universitet och högskolor

Inom Ladokkonsortiet pågår ett projekt som bland annat har som målsättning att den information som går vidare till SUSA-navet ska matas in direkt i Ladok. I dag har lärosätena olika lösningar för detta i sina lokala utbildningsdatabaser. Det finns ingen gemensam tidplan för när varje enskilt lärosäte kommer att gå över till att använda Ladok men ett mindre antal har redan börjat använda Ladok inför läsåret 23/24.

I den nya versionen av EMIL kommer det att vara möjligt att ange om ett textattribut, LangString, innehåller formatering i form av Markdown. För att lärosätena ska ha möjlighet att mata in informationen i tid är möjligheten att formatera text med Markdown redan implementerad i Ladok. Detta kan leda till att vissa utbildningar skickar information med Markdownformatering redan innan standarden är ändrad. Mottagare av information kan hantera detta genom att använda en tjänst för att översätta alla textfält från Markdown till HTML. Översättningen kan göras på alla attribut av typen LangString men det är huvudsakligen aktuellt för attributen description och eligibility i EducationInfo.

/Ladokkonsortiet