Nyhet · 2022-09-01

Säkrare att gå och cykla vid vägarbeten

Gångcykelsis.png

I samband med vägarbeten används olika typer av trafikanordningar för att leda gång- och cykeltrafikanter förbi arbetet, och hindra dem att falla ner. De anordningar som traditionellt har använts är i första hand kravallstaket, byggstängsel och liknande produkter. Dessa är inte anpassade för ändamålet, de kan t.ex. ha stora öppningar, utstickande delar och okända stabilitetsegenskaper. Det har inte funnits några krav på tillfälliga anordningar och incitament att utveckla mer ändamålsenliga produkter har varit otillräckligt. 

För att förbättra situationen har en arbetsgrupp (AG 20) under SIS/TK 248 Vägutrustning arbetat med att ta fram svensk standard med krav och rekommendationer för tillfälliga trafikanordningar i form av räcken och staket. Standarden anger skyddsklasser som tillfälliga räcken och staket kan godkännas enligt, tillsammans med krav och rekommendation vad gäller bland annat höjder, utstickande delar, öppningar, synbarhet, ledning för synskadade, samt stabilitet.  

Den svenska standarden publicerades i juli 2022 och heter SS 7750-1, Vägutrustning - Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik - Del 1: Tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket.