Intervju med Annika Wåhlin - vårdstrateg på Vårdförbundet

Annika Wåhlin tog sina kunskaper och erfarenheter som legitimerad sjuksköterska för att arbeta som forskning- och utvecklingsstrategi Region Blekinge för att utveckla hälso- och sjukvården och patientens rätt att få en tillförlitlig och patientsäkervård. Idag har hon landat som vårdstrateg på Vårdförbundet. Det var som ordförande i föreningen BraVå, initierad av Vårdförbundet där man tagit fram 17 viktiga kvalitetskrav för god vård, rehabilitering och omsorg av äldre som Annika kom i kontakt med SIS.

På SIS har jag bland annat funnits med i kommittéarbetet med framtagandet av Patientdelaktighet i personcentrerad vård och standard för kvalitet i särskilt boende och hemtjänst.

Vilken roll anser du att standarder har i vården?
-De ger ett stöd för att uppnå kvalitet i hälso- och sjukvården, vägledning och inspiration. De kan användas inom verksamhetsutveckling och som utbildningsmaterial.

Vårdförbundet deltar i standardiseringsarbete, varför är det viktigt för er?
-Vi vill ge vårt perspektiv. Vi deltar med olika kompetenser bland annat biomedicinanalytiker, barnmorskor, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. SIS är som en mötesplats för öppna diskussioner mellan alla intressenter men också en lärandeplattform. Jag får en inblick och förståelse för olika perspektiv och vilka utmaningar de står inför.

Finns det något område som du ser kan vinna på standardisering inom hälsa vård och omsorg?
-Standarder för olika kompetensområden, exempelvis inom äldreomsorgen skulle vara intressant. De skulle man kunna använda i verksamhetens kompetensplanering och för att identifiera behov av kompetensutveckling för medarbetarna.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vi organiserar över 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.

Vf-logo_vit+bla-platta.png


Hälsa, vård och omsorg

Standardisering inom Hälsa, vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.