Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>

 

 • Beskriver principer, krav och regler för dimensionering av byggnader utsatta för brand. 
 • Är avsedd att användas av byggherrar och beställare (t.ex. för beskrivning av särskilda krav), samt projektörer, entreprenörer och berörda myndigheter. 
 • Syftet med brandskydd är att, i händelse av brand, begränsa riskerna för den enskilde för skador för samhället, för skador på närbelägen egendom, och där så krävs riskerna för skador på direkt utsatt egendom. 
 • Byggproduktdirektivet 89/106/EEC anger följande väsentliga krav för att begränsa riskerna i samband med brand:
  ”Byggnadsverket ska dimensioneras och byggas så att om en brand utbryter
  — bärförmågan för byggnaden kan antas bestå under en given tidsperiod,
  — uppkomst och spridning av eld och rökgaser inom byggnadsverket begränsas,
  — brandspridning till närliggande byggnadsverk begränsas,
  — personer som befinner sig i byggnadsverket kan utrymma det eller räddas på annat sätt,
  — säkerheten för räddningstjänsten beaktas.” 
 • Behandlar bärverkets passiva brandskydd, genom att bärverk eller bärverksdelar dimensioneras för att få tillfredsställande bärförmåga vid brand, samt att spridning av brand förhindras. 
 • Värden på partialkoefficienter och andra säkerhetsparametrar ges som rekommenderade värden, vilka ger en acceptabel säkerhetsnivå. Dessa har valts under förutsättning att en lämplig nivå på yrkesskicklighet och kvalitetsledning föreligger. 
 • En fullständig analytisk dimensionering av bärverk vid brand som tar hänsyn till bärverkets beteende vid förhöjda temperaturer, möjlig exponering för brand samt de gynnsamma effekterna av aktiva och passiva brandskyddsåtgärder, tillsammans med osäkerheter associerade till dessa samt bärverkets betydelse i sig (konsekvenser av kollaps). 
 • Används för bestämning av termiska och mekaniska laster på bärverket. Det förväntas att dimensioneringshjälpmedel baserade på beräkningsmetoderna givna i EN 1995-1-2 utarbetas av utomstående organisationer. Huvudtexten i EN 1995-1-2 innehåller de flesta grundläggande begrepp och regler som behövs för brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner. 
 • Gäller för projektering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t.ex. fanerträ (LVL)) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Denbygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna och reglerna för verifiering i EN 1990. 
 • Behandlar endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner. Andra krav gällande t ex värme- eller ljudisolering behandlas inte.
Omfattning
(1)P EN 1995-1-2 behandlar dimensionering av träkonstruktioner med hänsyn till olyckslasten brand och ska användas tillsammans med EN 1995-1-1 och EN 1991-1-2. EN 1995-1-2 anger bara skillnaderna mot och eventuella kompletteringar till vad som gäller vid dimensionering vid normal temperatur.


(2)P EN 1995-1-2 behandlar endast passiva metoder för brandskydd. Aktiva metoder behandlas inte.


(3)P EN 1995-1-2 gäller för byggnader med krav att uppfylla vissa funktioner vid brandpåverkan som att


— förtida kollaps av bärverket undviks (bärförmåga)

— brandspridning (lågor, heta gaser, övertemperaturer) till andra delar av byggnaden begränsas (avskiljan-de funktion).


(4)P EN 1995-1-2 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärverk och byggnadsdelar mot specifika krav vad gäller tidigare nämnda funktioner och prestandanivåer.


(5)P EN 1995-1-2 gäller för bärverk eller delar av bärverk som omfattas av och dimensionerats enligt EN 1995-1-1.


(6)P Metoderna i EN 1995-1-2 är tillämpbara på alla produkter enligt produktstandarder som denna del hänvisar till.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Eurokod, brand (91.070.70) Träkonstruktioner (91.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Artikelnummer: STD-74496

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-ENV 1995-2