Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-2:2004

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1992-1-2:2004/AC:2017 Tillägg: SS-EN 1992-1-2:2004/A1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-2:2004

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 883 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 883 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 612,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1992-1-2 är en av de fyra standarder som refereras till som Eurokod 2. Eurokod 2 gäller för projektering av byggnader och anläggningar i betong. Huvudtexten i EN 1992-1-2, tillsammans med bilagorna A, B, C, D och E, innehåller de flesta grundläggande begreppen och regler som behövs för att dimensionera betongkonstruktioner för brand. 

Standarden beskriver principer, krav och regler för dimensionering av byggnader påverkade av brand, inklusive följande aspekter: 
• Säkerhetskrav
• Dimensioneringsmetoder
• Dimensioneringshjälpmedel 

EN 1992-1-2 är avsedd att användas av byggherrar och beställare (t ex för beskrivning av sina specifika krav på säkerhetsnivåer och beständighet), projektörer, entreprenörer och behöriga myndigheter. 

Syftet med brandskydd är att begränsa riskerna för skador för den enskilde, skador för samhället, för skador på närbelägen egendom, och där så krävs för påverkan på miljön eller på direkt utsatt egendom, vid brand. 

År 1989 beslutade EG-kommissionen samt EGs och EFTAs medlemsländer, genom ett avtal  mellan EG kommissionen och den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, att överföra utarbetandet och publiceringen av Eurokoderna till CEN genom ett antal mandat för att ge dem en framtida status som Europastandard (EN). Detta sammanlänkar Eurokoderna med alla EG-direktiv och/eller kommissionsbeslut som berör Europastandarder (t ex EG direktiv 89/106/EEG gällande byggprodukter – CPD – och EG-direktiven 93/37/EG, 92/50/EEG och 89/440/EEG gällande offentlig upphandling samt motsvarande EFTA-direktiv initierade för att skapa den inre marknaden). 

Eurokoderna tillåter ett antal nationella val. De innehåller ett antal parametrar där det enskilda landet får välja – s.k. nationellt valda parametrar (Nationally Determined Parameter), NDP. Det är Boverket och Trafikverket som inom sina respektive ansvarsområden anger villkoren för Eurokodens användning i Sverige. I standarden finns hänvisning till föreskrifterna i en NA-bilaga. Den hänvisar till www.eurokoder.se där finns gällande föreskrifter från Boverket och Trafikverket för nedladdning. 

Omfattning
(1)P Eurokod 2 gäller för projektering av byggnader och anläggningar i betong. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

(2)P Eurokod 2 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och brandmotstånd hos bärverk i betong. Andra krav, t ex avseende värme- eller ljudisolering, beaktas inte.
(3)P Eurokod 2 är avsedd att användas tillsammans med:
— EN 1990: ”Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk”
— EN 1991: ”Laster på bärverk”
— hEN (harmoniserade produktstandarder) för byggprodukter tillämpliga för betongkonstruktioner
— ENV 13670-1: ”Utförande av betongkonstruktioner, del 1: Allmänna regler”
— EN 1998: ”Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning”, om betongkonstruktioner uppförs i jordbävningsområden.

(4)P Eurokod 2 är uppdelad i följande delar:
— Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
— Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
— Del 2: Betongbroar
— Del 4: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, brand (91.070.70) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-2:2004

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 883 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 883 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 612,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-68085

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-30

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 108

Finns även på: SS-EN 1992-1-2:2004

Ersätter: SS-ENV 1992-1-2