Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20776-2:2022

In vitro diagnostik - Laboratoriemedicin och system för in vitro-diagnostiska undersökningar - Bestämning av mikroorganismers känslighet för antimikrobiella medel och utvärdering av utrustning för känslighetsbestämning - Del 2: Utvärdering av prestanda hos utrustning för känslighetsbestämning (ISO 20776-2:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20776-2:2022

In vitro diagnostik - Laboratoriemedicin och system för in vitro-diagnostiska undersökningar - Bestämning av mikroorganismers känslighet för antimikrobiella medel och utvärdering av utrustning för känslighetsbestämning - Del 2: Utvärdering av prestanda hos utrustning för känslighetsbestämning (ISO 20776-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Den här standarden fastställer krav på prestanda hos utrustning för känslighetsbestämning. Utrustningen används för att bestämma lägsta hämmande koncentrationer av bakterier till antimikrobiella medel i medicinska laboratorier. Standarden specificerar också procedurer för att bestämma prestandan för nämnd utrustning. Standarden definierar hur utvärdering av utrustningens prestanda ska gå till.

Målgruppen är tillverkare av utrustningen som utvärderas i den här standarden. Standarden är specifikt framtagen för att vägleda tillverkare i hur utvärderingen av prestanda ska gå till.
Detta är den andra utgåvan av SS-EN ISO 20776–2 som ersätter och upphäver SS-EN ISO 20776–2:2007. Huvudskillnaderna mellan utgåvorna är att metoden analys av resultaten har ändrats till ett bli en direkt utvärdering av resultaten (MIC-värden) oberoende av tolkningskriterier (s k brytpunkter). Dessutom har titeln har reviderats för att stämma bättre överens med informationen i standarden, en introduktion har tillkommit och flera bilagor har lagts till.

Fördelar med att använda standarden

Denna standard ska, enligt CEN:s förordning, verkställas i majoriteten av Europas länder. Det innebär att när standarden efterföljs så följer man den gällande standarden i Europa. Standarden ger ett bra verktyg för att utvärdera prestandan hos utrustning för känslighetsbestämning.

Hållbarhet

Standarden bidrar till det tredje av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, god hälsa och välbefinnande. Standarden bidrar till målet genom att se till att medicintekniska produkter håller en hög kvalitetsnivå och därmed har god prestanda.

Omfattning
This document establishes acceptable performance criteria for antimicrobial susceptibility test
(AST) devices that are used to determine minimum inhibitory concentrations (MIC) of bacteria to
antimicrobial agents in medical laboratories.
This document specifies requirements for AST devices and procedures for assessing performance of
such devices. It defines how a performance evaluation of an AST device is to be conducted.
This document has been developed to guide manufacturers in the conduct of performance
evaluation studies.

Ämnesområden

(11.100.10) Biologisk värdering av medicintekniska produkter (11.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20776-2:2022

In vitro diagnostik - Laboratoriemedicin och system för in vitro-diagnostiska undersökningar - Bestämning av mikroorganismers känslighet för antimikrobiella medel och utvärdering av utrustning för känslighetsbestämning - Del 2: Utvärdering av prestanda hos utrustning för känslighetsbestämning (ISO 20776-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices - Part 2: Evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices against reference broth micro-dilution (ISO 20776-2:2021)

Artikelnummer: STD-80033536

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-01-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 20776-2:2007