Standard Svensk standard · SS-ISO 31000:2009

Riskhantering - Principer och riktlinjer (ISO 31000:2009, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 31000:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 31000:2009

Riskhantering - Principer och riktlinjer (ISO 31000:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna internationella standard innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga, privata eller kommunala verksamheter, organisationer, grupper eller individer.  

Standarden kan tillämpas under en organisations hela livslängd på ett flertal olika aktiviteter, inklusive strategier och beslut, drift, processer, funktioner, projekt, produkter, tjänster och tillgångar. Den kan också tillämpas på alla sorters risker, oavsett karaktär, och oavsett om de har positiva eller negativa konsekvenser. 

Även om standarden ger allmänna riktlinjer är den inte avsedd att skapa likadan riskhantering i alla organisationer. Vid utformning och implementering av riskhanteringsplaner och ramverk bör man ta hänsyn till varierande behov hos en specifik organisation, dess särskilda mål, kontext, struktur, drift, processer, funktioner, projekt, produkter, tjänster, tillgångar och särskilda rutiner. 

Syftet med denna standard är att harmonisera riskhanteringsprocesser i befintliga och kommande standarder. Den tillhandahåller ett gemensamt tillvägagångssätt till stöd för standarder som behandlar särskilda risker och/eller sektorer, och ersätter inte de standarderna.

Omfattning
This International Standard provides principles and generic guidelines on risk management. This International Standard can be used by any public, private or community enterprise, association, group or individual. Therefore, this International Standard is not specific to any industry or sector. NOTE For convenience, all the different users of this International Standard are referred to by the general term “organization”. This International Standard can be applied throughout the life of an organization, and to a wide range of activities, including strategies and decisions, operations, processes, functions, projects, products, services and assets. This International Standard can be applied to any type of risk, whatever its nature, whether having positive or negative consequences. Although this International Standard provides generic guidelines, it is not intended to promote uniformity of risk management across organizations. The design and implementation of risk management plans and frameworks will need to take into account the varying needs of a specific organization, its particular objectives, context, structure, operations, processes, functions, projects, products, services, or assets and specific practices employed. It is intended that this International Standard be utilized to harmonize risk management processes in existing and future standards. It provides a common approach in support of standards dealing with specific risks and/or sectors, and does not replace those standards. This International Standard is not intended for the purpose of certification.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 31000:2009

Riskhantering - Principer och riktlinjer (ISO 31000:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Risk management - Principles and guidelines (ISO 31000:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-71893

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-ISO 31000:2009

Ersätts av: SS-ISO 31000:2018