Nyhet · 2019-12-04

Standard för LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna på remiss

Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin livssituation. Det är den bärande principen i en ny standard för kvalitetssäkring av en LSS-insats som är ute på remissrunda nu.

T

Sedan hösten 2016 har en grupp representanter från kommuner, privata utförare och funktionshinderorganisationer arbetat med att skriva en standard för kvalitet i bostad med särskild service för vuxna. Den inkluderar kvalitet på stöd och omsorg i gruppbostad och servicebostad.

Ett verktyg för kvalitetsarbete

Standardens syfte är att kravställa utförare för att den enskilde ska få goda levnadsvillkor och även att tydliggöra kvaliteten för den enskilde. Grunden i arbetet är de bärande principerna i LSS; tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet, samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målet med standarden är att ge verksamheter verktyg för kvalitetsarbetet med utgångspunkt i LSS bärande principer samt lyfta den enskildes delaktighet i sin livssituation och insatsen.

Standarden behandlar bland annat individens behov på områden som kommunikation, fysisk och psykisk hälsa, hjälpmedel och aktiviteter. Den tar också upp den enskildes bostad och gemensamhetsutrymmen samt specificerar krav för verksamheten av särskild vikt för den enskildes livskvalitet och livssituation. Bilagor med exempel på checklistor som kan vara till stöd i verksamhetens kvalitetsarbete inkluderas också.

Kommitté för kvalitetssäkring för LSS

SIS kommitté 599 är ansvarig för remissen och arrangerar ett remisseminarium den 9 mars 2020, för att presentera dokumentet och arbetet.


Fakta LSS

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig med frågor till projektledningen för SIS kommittén 599

Alexandra Antoni
alexandra.antoni@sis.se
tfn 08-55 55 20 92

Anna Sjögren
anna.sjogren@sis.se
tfn 08-55 55 20 87

Jenny Vesterberg
jenny.vesterberg@sis.se
tfn 08-55 55 21 14