Personlig fallskyddsutrustning och fallskyddssystem

En Vägledning: Rätt användning av personlig fallskyddsutrustning har skapats av kommittén för Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403. Den riktar sig till användare, chefer, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud och andra som behöver information om personlig fallskyddsutrustning. Här kan du läsa en sammanfattning av vägledningen eller ladda ned den i sin helhet.

Ladda ned kostnadsfria vägledning
Rätt användning av personlig fallskyddsutrustning (pdf)

Kostnadsfri vägledning om rätt användning av personlig fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning och fallskyddssystem är definierat i standarden som finns på svenska. SS-EN 363:2018 Personlig fallskyddsutrustning - Fallskyddssystem

Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) reglerar hur fallskyddsutrustning får och ska användas.

Allt arbete som innebär risk för fall till en lägre nivå skall planeras så att det kan utföras säkert. Endast som sista alternativ tillåts arbete med personlig fallskyddsutrustning.

Det är viktigt att identifiera vilket skydd som är lämpligast/ mest effektivt för att klara uppgiften och att det finns rutiner för hur en snabb och säker räddning ska genomföras.

Arbetsgivaren ansvarar för att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (utifrån riskbedömningen) och att personal har fått information om vilka risker som föreligger samt hur de ska behandlas. Arbetsgivaren ska också informera/utbilda personalen om vilken skyddsutrustning som ska användas samt hur den ska användas.

Riskbedömning

För att arbetet ska bedrivas så säkert som möjligt och konsekvenserna av riskerna ska minimeras, krävs en noggrann riskhantering där de identifierade riskernas sannolikhet och konsekvens bedöms.

Val av utrustning

När arbetsgivaren väljer lämplig personlig fallskyddsutrustning, bör man ställa sig följande frågor:

  1. Hur ser arbetsplatsen ut? Har vi tagit hänsyn till lutningen, placeringen av förankringspunkten och andra förhållanden?
  2. Har användaren rätt kompetens och erfarenhet för utrustningen?
  3. Är komponenterna lämpliga att användas tillsammans i den aktuella arbetssituationen?
  4. Har vi utgått från användningsbegränsningar enligt tillverkarens bruksanvisning?
  5. Har vi kontrollerat förankringspunktens läge och hållfasthet?
  6. Har vi tagit hänsyn till de ergonomiska aspekterna genom att välja en sele och fästpunkter som minimerar obehag och belastning på kroppen för användaren?

Behöver vi åtgärda något för att underlätta en säker och effektiv undsättning och för att undvika att förbli hängande om någon skulle falla?

Vid användning av fallskyddsutrustning så måste det säkerställas att utrustningen ger avsett skydd, och är lämplig för de aktuella arbetsförhållande. Fallskyddsutrustning har en hög brottstyrka, men textila material (till exempel selar, linor, slingor mm) är känsligt för värme, vassa kanter, UV-ljus, kemikalier och mycket mer. Därför behöver användaren ha god kunskap om vilka situationer som kan skada utrustningen, och när utrustningen inte ger det skydd som det ska.

Mobila förankringsanordningar är utrustning som användaren tar med sig och som används för att skapa en tillfällig förankring för sitt fallskydd.

De vanligaste mobila förankringsanordningarna är slingor och stroppar som läggs runt en balk eller pelare, men det finns många andra produkter som till exempel: tripoder, balkryttare, tillfällig förankring för hål, horisontella förankringslinor.

En mobil förankringsanordning är en personlig skyddsutrustning och det är därmed inte tillåtet att använda andra typer av utrustning, till exempel lyftsling.

Lasten från ett personligt fallskyddssystem ska kunna tas upp av den konstruktion som systemet är förankrat i.

Utbildning 

En arbetstagare som ska använda personlig fallskyddsutrustning ska ha tillräcklig kunskap för att kunna använda utrustningen på ett säkert sätt. En grundläggande fallskyddsutbildning kan vara allt från några timmar till flera dagar, helt beroende på vad användaren ska kunna efter avslutad utbildning.

Medicinska kontroller med tjänstbarhetsintyg

Om arbetet innebär klättring med en nivåskillnad på 13 meter eller mer, och där det finns risk för fritt fall eller försvårad undsättning föreligger, måste tjänstbarhetsintyg finnas innan arbetet påbörjas. Exempel på sådana situationer är klättring i stege/lejdare, mast, stolpe eller träd.

Skötsel och Underhåll – Reparation och ändringar

Underhåll, skötsel och förvaring. Ta väl hand om din utrustning och följ skötsel och tvättråd. Se till att förvara utrustningen på en torr plats och utom direkt solljus och håll den så ren och torr som möjligt.

Egenkontroll, skall göras av användaren inför varje tillfälle utrustningen skall användas. Information om skador och slitage finns beskrivet i bruksanvisningen.

Periodisk kontroll, skall utföras av en kompetent person och enligt tillverkarens bruksanvisning och instruktioner. Den periodiska kontrollen och det eventuella godkännandet bör dokumenteras. Dokumentet skall vara tillgängligt för användaren och den aktuella arbetsgivaren.

Krav på personlig skyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning är personlig skyddsutrustning och omfattas av kraven i Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning vilken innehåller väsentliga krav på hälsa och säkerhet för personlig skyddsutrustning. För dessa produktkrav görs typprovningen bland annat enligt harmoniserad standard för att visa att produkten uppfyller kraven på hälsa- och säkerhet i förordningen.

För personlig fallskyddsutrustning gäller att CE-märkningen ska efterföljas av ett fyrsiffrigt nummer, exempelvis CE 0402 och kan även märkas med beteckningen på den standard som utrustningen uppfyller kraven enligt, exempelvis EN358:2018. All personlig fallskyddsutrustning ska ha en bruksanvisning på svenska.


Besök kommittésidan

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.