Nyhet · 2020-01-27

Så ska risker med biologiska material hanteras i laboratorier

Nu har SS-ISO 35001: 2019 Bioriskhantering för laboratorier och andra relaterade organisationer, publicerats.

Dokument har efterfrågats av laboratorier som handhar olika typer av biologiskt material. Standarden definierar en process för att identifiera, utvärdera, kontrollera och övervaka riskerna förknippade med farliga biologiska material och är tillämpligt på alla laboratorier eller andra organisationer som arbetar med, lagrar, transporterar och / eller bortskaffar farliga biologiska material. Standarden är avsedd att komplettera andra befintliga internationella standarder för laboratorier, som till exempel de för ledningssystem. Deltagare i SIS TK 331 Laboratoriemedicin har deltagit i arbetet med denna standard och senare i år kommer den publiceras på svenska.

Det är viktigt att notera att standarden är avsedd för laboratorier som testar för förekomst av mikroorganismer och/eller toxiner i livsmedel eller foder. Inte heller avsett för hantering av risker från användning av genetiskt modifierade grödor i jordbruket.

Om ni har frågor kring standarden kontakta Lena Morgan, lena.morgan@sis.se