Nyhet · 2020-03-24

Samverkan med Boverket

Boverket har regeringens uppdrag att genomföra en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I det uppdraget samarbetar Boverket med Svenska institutet för standarder, SIS, och SEK Svensk Elstandard.

Boverkets funktionskrav kommer framöver att innehålla betydligt färre detaljerade regler. Allmänna råd och hänvisningar till standarder kommer att tas bort.

SIS kommer, tillsammans med SEK, att tillhandahålla information om relevanta standarder för att uppfylla kraven i de nya byggreglerna. Det innebär behov av en ökad samverkan mellan samhällsbyggnadssektorn, SIS och SEK. Standarder kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg och stöd för att kunna leva upp till Plan- och Bygglagen och de nya byggreglerna.

- Den modell som föreslås i Möjligheternas byggregler ger SIS intressenter i standardiseringen större frihet i att utveckla standarder som hjälper användarna att uppfylla funktionskraven i PBL och PBF. Vi hoppas att den föreslagna förändringen gör att fler intressenter vill ta vara på möjligheten att delta i teknisk kommitté och ta fram standarder som löser problem och främjar innovation, säger Nina Schröder, sektionschef samhällsbyggnad på Svenska institutet för standarder, SIS.

Inledningsvis kommer Boverket att ta fram en prototyp för avsnitt 7 Buller i BBR, och här sker samverkan med SIS. Deltagarna i SIS standardiseringskommitté SIS/TK 197 Byggakustik medverkar i dialogen med Boverket om förslagen och har möjlighet att lämna synpunkter.

Mer information på SIS webbplats

SIS kontaktperson för frågor: Nina Schröder, nina.schroder@sis.se