Standard Svensk standard · SS 22304:2014

Samhällssäkerhet — Ledningssystem för kontinuitet — Vägledning till SS-EN ISO 22301

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 22304:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 22304:2014

Samhällssäkerhet — Ledningssystem för kontinuitet — Vägledning till SS-EN ISO 22301
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gällande kontinuitetshantering i samhällsviktiga verksamheter och kritiska infrastrukturer. Följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014 >>

Omfattning
Denna standard för ledning av kontinuitet anger krav för att planera, upprätta, införa, tillämpa, övervaka, underhålla och ständigt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda mot, minska sannolikheten och förbereda för, agera på och återställa efter avbrott, när de inträffar. Kraven i denna standard är allmänna och avsedda att vara tillämpbara för varje organisation eller delar av en sådan, oavsett typ, storlek och inriktning. I vilken utsträckning dessa krav är tillämpbara är beroende av organisationens komplexitet och verksamhetsomgivning. Avsikten med denna standard är inte att tvinga fram en likformig uppbyggnad hos ledningssystem för konti-nuitet, utan att hjälpa en organisation att utforma ett ledningssystem som passar för dess behov och som uppfyller dess intressenters krav. Behoven baseras på krav i författningar, organisatoriska krav och bransch-krav, på varor och tjänster, på tillämpade processer, på organisationens storlek och uppbyggnad och på intressenternas krav. Denna standard är tillämpbar för alla organisationer oavsett storlek och inriktning som vill a) upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för kontinuitetb) säkerställa att en fastställd kontinuitetspolicy följsc) visa inför andra att organisationen arbetar efter standardend) söka certifiering av sitt ledningssystem från ett ackrediterat certifieringsorgan eller e) göra en egenbedömning och egen förklaring av överensstämmelse med denna standard.Denna standard kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla dess egna behov och förpliktelser i fråga om kontinuitetshantering.

Ämnesområden

Samhällssäkerhet (04.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 22304:2014

Samhällssäkerhet — Ledningssystem för kontinuitet — Vägledning till SS-EN ISO 22301
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Societal security — Business continuity management system — Guidance for SS-EN ISO 22301

Artikelnummer: STD-102929

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-22

Antal sidor: 76

Ersätts av: SS 22304:2023