Standard Svensk standard · SS-ISO 27500:2016

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 27500:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 27500:2016

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna internationella standard är avsedd för styrelseledamöter och beslutsfattare i alla typer av organisationer (både stora och små) i de privata, offentliga och icke vinstdrivande sektorerna.

Den beskriver värden och övertygelser som gör en organisation människocentrerad, de viktiga verksamhetsfördelarna som kan uppnås och förklarar riskerna för en organisation som inte är människocentrerad. Den ger rekommendationer för de policyer som styrelseledamöter behöver införa för att uppnå detta. Den anger överordnade människocentrerade principer för styrelseledamöter att stödja för att optimera prestanda, minimera risker för organisationer och individer, maximera välbefinnande i deras organisation och förbättra deras relationer med kunderna. Vikten av att organisationens policy riktar in sig på det människocentrerade betonas.

Denna internationella standard är inte en ledningssystemstandard. Den är inte avsedd eller lämplig för certifiering eller användning i föreskrifter eller avtal.

Denna internationella standard är inte avsedd att förhindra utvecklingen av nationella standarder som är mer specifika eller krävande.

Omfattning
This International Standard is intended for executive board members and policy makers of all types of
organizations (whether large or small) in the private, public and non-profit sectors.
It describes the values and beliefs that make an organization human-centred, the significant business
benefits that can be achieved, and explains the risks for the organization of not being human-centred. It
provides recommendations for the policies that executive board members need to implement to achieve
this. It sets out high-level human-centred principles for executive board members to endorse in order to
optimize performance, minimize risks to organizations and individuals, maximize well-being in their
organization, and enhance their relationships with the customers. The importance of organizational
policy to address human-centredness is emphasized.
This International Standard is not a management system standard. It is not intended or appropriate for
certification purposes or regulatory or contractual use.
This International Standard is not intended to prevent the development of national standards that are
more specific or demanding.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 27500:2016

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi och human factors, SIS/TK 380

Internationell titel: The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8019462

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-14

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN ISO 27500:2017