Standardutveckling · SIS/TK 546

Informationsförvaltning

Information i en verksamhet ska vara användbar, tillförlitlig och tillgänglig för dem som behöver den under den tid den behövs. Kommittén arbetar med metoder, processer, styrning och principer för hantering och bevarande av information för såväl offentlig som privat sektor. Det omfattar hantering av digitala såväl som analoga medier.

Det här arbetar kommittén för Informationsförvaltning med

TK 546 Informationsförvaltning verkar för att information ska kunna hanteras och förvaltas kvalitetssäkert och effektivt i olika organisationer så som  myndigheter och företag. Kommitténs syfte är att ta fram, eller medverka i att ta fram, standarder och andra publikationer inom området informationsförvaltning. 

Kommittén deltar i internationell standardisering med uppgift att se till att svenska behov tillgodoses. Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka i de internationella kommittéer och arbetsgrupper som är relevanta samt att se till att standarder och andra publikationer tillgängliggörs för den svenska marknaden. Kommitténs intresseområden inom informationsförvaltning omfattar såväl standarder relaterade till metoder och styrning som till mer tekniska frågor.

Idag deltar kommittén aktivt i den globala kommittén

samt i de europeiska kommittéerna

Kommittén är även med och bevakar specifika intressen/standarder inom de internationella kommittéerna ISO/IEC JTC 1/SC 34 Document description and processing languages och ISO/TC 171 Document management application

Kommittén fattar beslut om att anta internationella standarder till svensk standard och i vissa fall översätts standarder också till svenska. Vid behov tas även nationella standarder fram.

Användande av standarder inom Informationsförvaltning

Standarder inom kommitténs område syftar till att underlätta tillgång till kunskap, kultur och information och är verktyg för att hantera och bevara informationen. Standarderna ger regler och riktlinjer för att bland annat identifiera, beskriva, säkerställa tillgång till, kommunicera och bevara information, både pappersbaserad och elektronisk.

Organisationer kan med ledning av de standarder som tas fram säkerställa:

  • användbarhet och tillgång till tillförlitlig verksamhetsinformation
  • interoperabilitet och metadata
  • fysiskt bevarande och arkivbeständighet 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om kommittén Informationsförvaltning
Introduktion till LVI
Ett värdefullt arbete Vill du vara med?
Utgivet 113 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 546/AG 01, Styrning och övergripande koncept
SIS/TK 546/AG 03, Fysiskt bevarande och förvaring
Deltagare 9 företag och organisationer
Arkeion - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Stockholm
Ida Infront AB, Linköping
Ifpi Svenska Gruppen, Stockholm
Kungliga biblioteket, Stockholm
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, TÄBY
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document description and processing languages
ISO/IEC JTC 1/SC 34/JWG 7, Joint JTC 1/SC 34-TC 46/SC 4/WG: EPUB
ISO/TC 171, Document management applications
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/AHG 2, Terminology Coordination Group
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 4, Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8, Quality - Statistics and performance evaluation
ISO/TC 46/SC 9, Identification and description
CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works
CEN/TC 468, Preservation of digital information
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell för kommittén Informationsförvaltning

Deltagarna betalar en fast avgift utifrån fyra i förväg fastställda nivåer:

  1. Normal deltagaravgift – de allra flesta deltagarna betalar samma avgift och finns på denna nivå
  2. Rabatterad deltagaravgift – t.ex. intresseorganisationer och ideella föreningar
  3. Huvudsponsor – betalar en högre deltagaravgift
  4. Inbjudna experter är avgiftsbefriade

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Dokumenthantering (37.080) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Ledningssystem för riskhantering (04.120) Value Management (04.160) Terminologi (01.020) Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsvetenskap, publicering (01.140) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195) Kontorsutrustning (35.260) Datalagringsmedier (35.220) IT-tillämpningar (35.240) Papper och papp (85.060) Pappersprodukter (85.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kalender

2024
september
fre
6
TK-möte: TK 546 Informationsförvaltning - hybrid
09:30 - 16:20

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Thellberg
Projektledare
anders.thellberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Katarina Ekelöf
Ordförande
Arkeion - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning