Standard Swedish standard · SS-ISO 39001:2012/Amd 1:2024

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes (ISO 39001:2012/Amd 1:2024, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 39001:2012/Amd 1:2024

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes (ISO 39001:2012/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav på ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet som gör det möjligt för en organisation som samverkar med vägtransportsystemet att minska antalet dödsfall och allvarliga personskador kopplat till de trafikolyckor som den kan påverka. Kraven i denna standard innefattar att en lämplig trafiksäkerhetspolicy ska utvecklas och införas samt att mål och åtgärdsplaner för trafiksäkerhet ska upprättas med hänsyn tagen till legala och andra krav som organisationen är bunden av. Detta gäller också för information om de mått och de kriterier för trafiksäkerhet som organisationen kan styra eller påverka.Denna standard är tillämpbar på varje organisation, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som den tillhandahåller, som önskara) förbättra trafiksäkerhetsprestanda,b) upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för trafiksäkerhet, c) säkerställa att organisationen följer sin egen trafiksäkerhetspolicy,d) visa att organisationen uppfyller kraven i denna standard.Avsikten med denna standard är att behandla ledning av trafiksäkerhet, inte att specificera krav på teknik eller kvalitet hos produkter eller tjänster inom transportsektorn (t.ex. vägar, trafiksignaler/ljus, bilar, spårvagnar, tjänster som rör gods- eller passagerartransport, bärgnings- och räddningstjänster).Avsikten med denna standard är inte att tvinga fram en likformig uppbyggnad av ledningssystem för trafiksäkerhet eller likformighet hos dokumentation.Trafiksäkerhet är ett delat ansvar. Denna standard avser inte att undanta trafikanter från deras skyldighet att följa lagen och uppträda ansvarsfullt. Den kan ge stöd till en organisation i dess strävan att stimulera trafikanter att följa lagen. Alla krav i denna standard är generella. 

Subjects

Management systems (03.100.70) Road transport (03.220.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 39001:2012/Amd 1:2024

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes (ISO 39001:2012/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-82086605

Edition: 1

Approved: 2/23/2024

No of pages: 8

Amendment: SS-ISO 39001:2012