Standard Swedish standard · SS 199000:2023

Biodiversity assessment — Survey and mapping of habitats and species — Requirements and guidelines

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 199000:2023

Biodiversity assessment — Survey and mapping of habitats and species — Requirements and guidelines
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 930 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument omfattar kartläggning av biologisk mångfald. I detta dokument beskrivs en process som
innebär att ekosystem, livsmiljöer och arter undersöks och värderas med avseende på deras betydelse
för biologisk mångfald. Dokumentet omfattar krav och vägledning för beställning, genomförande och
leverans av resultat.
Dokumentet omfattar naturvärdesinventering (NVI), förstudier och fördjupade inventeringar. Det är
tillämpbart i samtliga naturtyper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina.
Dokumentet omfattar inte följande:
− standardisering av naturinventeringar som har andra syften än att identifiera, avgränsa, beskriva
och värdera geografiska områden eller artförekomster efter deras betydelse för biologisk
mångfald,
− standardisering av test- och mätmetoder för ekologisk kvalitet på vatten, luft, mark och marin
miljö, men resultat av sådana mätningar kan utgöra stöd för naturvärdesbedömning,
− standardisering av metoder för fjärranalys, men fjärranalys kan ingå som ett hjälpmedel vid
kartläggning,
− standardisering av metoder för bedömning av miljökonsekvenser, men resultatet av en
kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument kan användas som underlag för
miljöbedömning,
− kartläggning av andra ekosystemtjänster än biologisk mångfald,
− uttolkning av vad som är tillåtligt enligt lagstiftning, men resultatet av en kartläggning av
biologisk mångfald enligt detta dokument kan användas som underlag för sådana bedömningar.

Subjects

Biology, botany, zoology (07.080) General (13.020.01) Environmental impact assessment (13.020.30) Other (13.020.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 199000:2023

Biodiversity assessment — Survey and mapping of habitats and species — Requirements and guidelines
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 930 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80042589

Edition: 2

Approved: 5/3/2023

No of pages: 140

Replaces: SIS-TR 199001:2014 , SS 199000:2014