Regeringens standardiseringsstrategi

För att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka vår export beslutade regeringen i juli 2018 om en strategi för standardisering.

Strategin ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och export - men också till jobb och välfärd. Strategin pekar ut ett antal svenska strategiska prioriteringar ur ett nationellt, europeiskt och internationellt perspektiv, och beskriver hur de ska adresseras genom en aktiv svensk standardiseringspolitik.

Ett mål i strategin är att stärka Sveriges deltagande i de internationella och europeiska standardiseringsorganisationerna. Strategin lyfter stärkt samverkan mellan aktörer i Sverige, fokus på spridning av den europeiska standardiseringen internationellt och att verka för att öka svenska experters deltagande vid framtagande av standarder.

Därutöver beskrivs vissa sektorsspecifika prioriteringar med särskild potential och slutligen vad regeringen gör för att främja svenska intressen inom standardiseringen. Prioriteringarna har identifierats genom en bred kartläggning och analys av standardiseringsområden inom Regeringskansliets och berörda myndigheters verksamheter.

Rollen för de svenska standardiseringsorganisationerna, där SIS ingår som ett av regeringen utsett nationellt standardiseringsorgan, lyfts särskilt i strategin.

På regeringens webbplats kan du läsa mer och ladda ned standardiseringsstrategin

EU- och handelsminister Ann Lindes debattartikel i Dagens Industri 26 juli 2018


Ann Linde

"Med regeringens standardiseringsstrategi tar vi viktiga steg som inte bara stärker näringslivet utan hela vår ekonomi och skapar förutsättningar för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.”

Ann Linde, Tidigare utrikesminister 

SIS och internationell standardisering

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell.

SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.