Tekniska kommittéer inom tillgänglighet

Ett viktigt mål för hela samhället är att alla människor oavsett förutsättningar har tillgång till och kan använda olika typer av produkter, tjänster och system –  därför blir tillgänglighet och användbarhet allt viktigare.

Visa mer/mindre

Tillgängliga och användbara produkter, tjänster och system har tagit hänsyn till människors olika behov, egenskaper och funktionsförmågor. Att tillgodose behov handlar om att se människors olikheter och att behoven kan variera och förändras, exempelvis på grund av ålder.

Standarder som innehåller tillgänglighetskrav kan stödja utvecklingen av produkter och tjänster som fler kan använda. Standardisering som en möjlighet att skapa ett mer inkluderande samhälle har fått ökat genomslag de senaste åren och bidrar till bland annat kvalitet, säkerhet och användbarhet. Standarder underlättar också att leva upp till europeiska lagkrav, exempelvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service eller tillgänglighetsdirektivet.

Agenda 2030:s mål om att ingen ska lämnas bakom kan bara tillgodoses om städer, transporter, informations- och kommunikationsteknik, skola och arbetsplatser utvecklas genom universell utformning. Det betyder att människors olikheter hela tiden måste beaktas för att säkerställa generell tillgänglighet och användbarhet. Det finns också en koppling till mänskliga rättigheter genom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.