Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-2:2011

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer (ISO 10667-2:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10667-2:2020 , SS-ISO 10667-2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-2:2011

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer (ISO 10667-2:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Syftet med standarden är att beskriva krav och rekommendationer för processer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften.

Standarden

• Behandlar bedömningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

• Syftar till att främja god praxis samt uppmuntra till tydlig dokumentation av arbetsrelationen mellan uppdragsgivare och leverantörer.

• Fungerar som praktisk riktlinje för uppdragsgivare och leverantörer.

• Beskriver roller, ansvarsområden, före, under och efter bedömningsprocessen för de involverade parterna.

Standarden är uppdelad i två delar: del 1 för uppdragsgivare som köper dessa tjänster och del 2 för leverantörer av tjänsterna. I båda delarna finns dessutom ett Annex A som informerar bedömda personer om deras ansvar och rättigheter i samband med en bedömning.

För vem är standarderna viktiga, vilka är målgrupperna?
Standarden kommer att påverka alla som på något sätt arbetar med bedömningsmetoder i arbetslivet. Förutom leverantörer, uppdragsgivare och bedömningsdeltagare kan kategorin intressenter omfatta följande:

• Slutanvändare inom organisationen.

• Utvecklare och distributörer av bedömningsprocesser.

• Rekryterare.

• Organisationer som sysslar med bedömning i samband med licensiering eller certifiering av personer.

• Bedömare av yrkesutbildningar och andra utbildningar och program.

• Beslutsfattare, t.ex. personalchefer med ansvar för organisationens bedömningspolicy, fackföreningar, externa beslutsfattare, t.ex. arbetsmarknadsorgan, myndigheter och övriga som använder sig av bedömningsresultat.

Mer om standarden:
ISO 10667 ger ett evidensbaserat och mätbart perspektiv på bedömningstjänster som kan tillämpas över hela världen. Den gör att organisationer på ett effektivare sätt kan bedöma personer, fatta bättre anställningsbeslut samt förbättra förutsättningarna för sina anställda. Dessa riktlinjer underlättar tillhandahållandet av standardiserade, adekvata och rättvisa bedömningstjänster till bedömningsdeltagarna och gör att myndigheter och samhället i stort får större förtroende för bedömningsprocesserna.

ISO 10667 tillhandahåller klara och tydliga riktlinjer för bedömningsleverantörer och deras uppdragsgivare för att alla intressenter ska kunna inse fördelarna med god bedömningspraxis. Detta åstadkoms genom att man:

  • Fastställer vedertagen praxis för bedömningsprocesser och metoder.
  • Granterar en likvärdig tillämpning av bedömningsprocesserna.
  • Skapar möjligheter till adekvat kvalitetsutvärdering av bedömningstjänsterna.

Lyssna på intervjun med Stefan Tengblad, professor i HRM som berättar om fördelarna och utmaningarna med att bygga ett modernt anpassat och hållbart HRM.

Omfattning
Denna del av ISO 10667 fastställer krav och riktlinjer för leverantören när denne i samarbete med en uppdragsgivare ska genomföra en bedömning av en individ, en grupp eller en organisation i ett arbetsrelaterat syfte och för att dessa bedömningstjänster ska levereras med hög kvalitet. Denna del av ISO 10667 tar upp krav på leverantören med avseende på bl. a. följande: a) val, integrering, tillämpning och utvärdering av bedömningsprocesser och metoder i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare som har bedömningsbehov, när sådana bedömningar tillhandahålls och genomförs och i samband med att man hjälper uppdragsgivaren att kommunicera med bedömningsdeltagare och andra; b) tolkningen av bedömningsresultaten och efterföljande rapporter; c) hantering och lagring av bedömningsdeltagarnas personuppgifter samt bedömningsdata; d) erforderlig kompetens och professionalism hos leverantör och andra som arbetar åt denne och som medverkar i bedömningsprocessen; e) organisationsrelaterade beslut, t.ex. utbildning, grupputvecklingsinsatser samt kartläggning av organisationens kultur och klimat. Denna del av ISO 10667 innehåller också riktlinjer för leverantören när det gäller leverans och användning av bedömningsmetoder och processer som kan genomföras för en eller fler av följande arbetsrelaterade syften som är formulerade av eller som påverkar enstaka personer, grupper eller organisationer. Detta kan gälla men är inte begränsat till: — anställningsrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, urval, utveckling, utvärdering, befordran, successionsplanering och omplacering; — karriärrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, handledning, yrkesmässig rehabilitering samt omplaceringsvägledning; — grupprelaterade beslut, t.ex. utbildningsinitiativ, grupputvecklingsinsatser, osv.; — organisatoriska beslut, t.ex. omstrukturering, klimat- och kulturrelaterade initiativ, sammanslagningar och förvärv, osv.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-2:2011

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer (ISO 10667-2:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Human Resource Management, SIS/TK 562

Internationell titel: Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82087

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-11

Antal sidor: 68

Ersätts av: SS-ISO 10667-2:2020 , SS-ISO 10667-2:2020